Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy znajdujący się pod domeną internetową burn-it.pl zwany dalej „Sklep” jest Agnieszka Niedobylska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Niedobylska, z adresem głównego miejsca wykonywania działalności ul. Czerwonych Maków 24/1, 05-500 Nowa Wola, adres e-mail: info@burn-it.pl, NIP: 5050014828, REGON: 145949921.
 2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej info@burn-it.pl.
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep Internetowy.
 4. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej na stronie https://burn-it.pl/
 5. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
 6. Właściciel Sklepu Internetowego zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się w regulaminie, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 7. Celem działalności Sklepu Internetowego jest sprzedaż Programów Treningowych o różnych poziomach zaawansowania i planów żywieniowych w różnych systemach i różnych kalorycznościach.
 8. Klient korzysta z programów treningowych/żywieniowych na własną odpowiedzialność. Efekty zależne są od jego zaangażowanie w realizacje Programu tzn. aktywność oraz dobór odpowiedniej diety.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody będące następstwem korzystania z Programu oraz za skutki ujawnienia przez Klienta treści udostępnionych w ramach wypożyczonego Wydawnictwa elektronicznego osobom trzecim, celowo lub poprzez brak zachowania odpowiednich środków ostrożności.
 10. UWAGA! W przypadku wykupienia programu treningowego lub planu żywieniowego (produkt cyfrowy) i rozpoczęcia korzystania przed upływem 14 dni, nie można skorzystać z prawa zwrotu. Przy zakupie produktów innych niż cyfrowe obowiązuje prawo zwrotu bez wyłączeń.
 11. Za rozpoczęcie korzystania z produktu cyfrowego uznaje się moment otrzymania dostępu do planu treningowego lub żywieniowego.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem burn-it.pl prowadzący sprzedaż produktów na odległość.
 2. Właściciel – Agnieszka Niedobylska, z adresem głównego miejsca wykonywania działalności ul. Czerwonych Maków 24/1, 05-500 Nowa Wola, adres e-mail: info@burn-it.pl.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca jak i przedsiębiorcę, który w określonych sytuacjach ma uprawnienia konsumenckie.
 4. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.
 5. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 6. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Produkt cyfrowy – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (np. programy treningowe, plany żywieniowe). Produkt cyfrowy jest dostępny wyłącznie w formie elektronicznej.
 8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie
 9. Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.
 10. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 12. Przedsiębiorca, który w określonych sytuacjach ma uprawnienia konsumenckie – Klient dokonujący zakupu na stronie Sklepu jako Konsument, pomimo prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło
 16. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 17. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.
 18. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.

III. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
  • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
  • dostęp do sieci Internet;
  • adres poczty email;
  • włączoną obsługę plików cookies.
 2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu Internetowego. Pliki Cookies, służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem Internetowym, a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem burn-it.pl i stanowiącej integralną część Regulaminu.

IV. Rejestracja i Logowanie

 1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając adres e-mail oraz hasło, za pomocą formularza.
 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu Internetowego może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 3. Założenie „Konta Klienta” jest nieodpłatne.
 4. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Warunki składania zamówień w tym trybie zawarte są w pkt. V ust. 9 Regulaminu.
 5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 6. Klient przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
  • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Sklepu Internetowego;
  • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
 7. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie Internetowym osobom trzecim.
 8. Zarejestrowany Klient ma możliwość:
  • dostępu do statusu oraz historii zamówień;
  • otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;
  • informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;
  • zamówienia Produktu,
  • zmiany swoich danych;
  • zmiany swojego hasła;
  • sprawdzenia swojego zamówienia.
 9. Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu Internetowego poprzez:
  • wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@burn-it.pl.
 10. Klient, który skorzysta ze sposobów wskazanych w pkt. 9., tzn. dokona zakupów bez rejestracji na stronie internetowej Sklepu ma obowiązek zapoznania się i akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności przesłanych przez Sklep na podany przez Klienta adres email.
 11. Dokonanie rejestracji umożliwia zalogowanie do systemu.
 12. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
 13. Zarówno Klient, który złoży zamówienie w sposób wskazany w pkt. 9 jak i zarejestrowany na stronie sklepu, otrzyma informacje dotyczące stanu zamówienia.

V. Produkty i usługi

 1. Użytkownik za pośrednictwem www.burn-it.pl może zakupić:
  • program treningowy
  • plan żywieniowy
 2. W celu skorzystania z programu żywieniowego, należy:
  • Dokonać zakupu i opłacić program dostępny na stronie www.burn-it.pl
  • Wypełnić kwestionariusz przesłany na adres email
  • Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych szczególnej kategorii oraz zgody na przetwarzanie wizerunku
  • Odesłać kwestionariusz na: info@burn-it.pl
 3. W celu ułożenia indywidualnego programu żywieniowego, niezbędne jest posiadanie informacji dotyczących  stanu zdrowia Klienta np. informacje o chorobach, nietolerancjach itp. oraz zdjęcia jego sylwetki.
 4. Plan żywieniowy przesyłany jest w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania kwestionariusza na wskazany przez Klienta adres email.
 5. W przypadku uwag do otrzymanej diety, Klient ma prawo skonsultować przesłany jadłospis i poprosić o dodatkową konsultację, jednak dieta nie może być całkowicie zmieniona.
 6. Wszystkie materiały/grafiki zawarte w planie są własnością intelektualną Agnieszki Niedobylskiej i nie mogą być kopiowane, sprzedawane, publikowane lub rozpowszechniane bez mojej pisemnej zgody.
 7. Klient korzysta z materiałów dostępnych za pośrednictwem www.burn-it.pl na mocy niewyłącznej licencji bez prawa do ich rozpowszechniania.
 8. Agnieszka Niedobylska jest wyłącznie konsultantem/doradcą. W razie niepokojących Klienta stanach zdrowia zawsze należy skonsultować się z lekarzem. Klient wykorzystuje informacje z programu na własną odpowiedzialność.
 9. Agnieszka Niedobylska nie ponosi odpowiedzialności za brak pożądanego efektu, pogorszenie stanu zdrowia/ataki alergiczne szczególnie i inne szkody, gdy Klient zatai informacje, kupuje nieodpowiednie produkty, czy też nie stosuje się do zaleceń otrzymanych na potrzeby realizacji programu żywieniowego.

VI. Realizacja zamówień

 1. Sklep Internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
 2. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy.
 3. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
  • wybór usług dokonywany przez dodanie ich do koszyka;
  • podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania,
  • wybór formy płatności;
  • zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Kupuję i płacę”;
  • wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta;
 4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 5. Klient korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych w pkt. 9., powinien podać:
  • Nazwę i ilość produktów
  • imię i nazwisko odbiorcy;
  • dokładny adres dostawy;
  • numer telefonu kontaktowego;
  • adres e-mail zamawiającego.

VI. Forma płatności

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia za pośrednictwem:
  1. systemu płatności online;
  2. przelew;

VII. Ceny

 1. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu Internetowego podawane są w PLN i zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
 2. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep Internetowy i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Kupuję i płacę” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Klientów będących Konsumentami oraz podmiotami wymienionymi w rozdz. II pkt. 9, niniejszego regulaminu.

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionej usługi stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres: Agnieszka Niedobylska, ul. Konstruktorska 7/56, 02-673 Warszawa, adres e-mail: info@burn-it.pl. Nie dotyczy wyjątków wymienionych w punktach 6 i 7.
 2. UWAGA! W przypadku wykupienia programu treningowego (produkt cyfrowy) i rozpoczęcia korzystania z treningu przed upływem 14 dni, nie można skorzystać z prawa zwrotu. Przy zakupie produktów innych niż cyfrowe obowiązuje prawo zwrotu bez wyłączeń.
  Zgodnie z z art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Bieg terminu określonego w ust. 2 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 5. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 2 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 6. Sprzedawca zwraca cenę usługi oraz koszt doręczenia do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie.
 7. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, Właściciel dokona zwrotu ceny zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Właściciel wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 8. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu Internetowego oraz dołączony jest do niniejszego regulaminu.
 11. Wyłączenia prawa odstąpienia. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi między innymi w wypadkach:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. Tzn. konsument traci prawo do odstąpienia od umowy w przypadku świadczenia usług elektronicznych w momencie rozpoczęcia realizacji usługi elektronicznej. Przez rozpoczęcie realizacji usługi elektronicznej rozumie się rozpoczęcie korzystania z treningów zawartych w planie treningowym.
  • z zastrzeżeniem pkt. 6, niniejszego rozdziału, w celach wykonania obowiązku ustawowego Administrator informuje, że: Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone m.in. pisemnie na adres Właściciela.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi również w wypadkach:
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (np. zamówienie indywidualne)
  • świadczenia, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

IX. Procedura reklamacyjna świadczenia usług na odległość

 1. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego oraz zakupionego Programu treningowego (w celu ustawienia procedury reklamacyjnej), wysyłając wiadomość do Właściciela, którego treści wpisuje:
  • swoje dane umożliwiające kontakt;
  • rodzaj usługi, której dotyczy zakłócenie;
  • rodzaj błędnego funkcjonowania;
  • czas, który stanowi podstawę reklamacji;
  • zarzuty;
  • okoliczności uzasadniające reklamację;
  • ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia;
  • ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
 2. Właściciel rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją wykonać lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 4. W przypadku uznania reklamacji, Właściciel niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.

X. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej integralną część Regulaminu.

XI. Usługa Newslettera

 1. Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu wszelkich informacji, drogą mailową, dotyczących działalności Sklepu.
 2. Klient korzysta z usługi Newslettera w sposób dobrowolny.
 3. Klient ma możliwość skorzystania z usługi przesyłania informacji w ramach Newslettera poprzez wpisanie adresu e-mail w pole Newsletter.
 4. Na wpisany przez Klienta adres email zostanie przesłana wiadomość email z potwierdzeniem rozpoczęcia świadczenia usługi wraz z informacją: „Jeżeli chcesz zrezygnować z Newslettera”.
 5. Klient w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z usługi Newsletter poprzez zgłoszenie rezygnacji w mailu lub zmianę w ustawieniach swojego konta.

XII. Pozostałe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem: burn-it.pl.
 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminów na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku.
 3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
   Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
  • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
  • platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 4. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez  Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.
 5. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Załącznik 1 – Formularz odstąpienia od umowy

Załącznik 2 – Formularz reklamacyjny

Bądź zawsze na bieżąco

.
0